Kompetencer

Straffesager

At være forsvarer kræver indgående viden om strafferetten, straffeprocessen og om retspraksis – men der er i høj grad også tale om et håndværk, som kræver engagement og menneskelig forståelse. Forsvarerens opgave er naturligvis først og fremmest at præsentere din sag på den bedst mulige måde, uanset sagens karakter.

Ligeså vigtigt er det, at forsvareren bruger den fornødne tid, holder en tæt løbende kontakt med sin klient, sørger for rådgivning og bistand gennem hele sagen, og offensivt varetager kontakten til myndighederne – allerede fra den første politiafhøring.

På det strafferetlige område samarbejder jeg med advokat Søren Bech, Dronningens Tværgade 9 B, København K.

Prøveløsladelse og foranstaltningsændringer

De fleste indsatte i landets fængsler bliver løsladt efter afsoning af 2/3 af den idømte straf. En del får dog afslag på prøveløsladelse. Hvis Kriminalforsorgen giver afslag på prøveløsladelse efter straffelovens § 38 har man ret til, at en dommer vurderer, om dette afslag er korrekt. I den situation har man også ret til at få beskikket en advokat, og der er derfor ikke forbundet med udgifter for den dømte af få prøvet et afslag på prøveløsladelse ved domstolene.

Hvis man er idømt forvaring eller har fået en anbringelses- eller behandlingsdom, har man også krav på, at en dommer løbende tager stilling til, om en sådan dom skal opretholdes, eller om den skal ændres eller ophæves. Også i denne situation har man ret til at få beskikket en advokat.

Familiesager

Familiesager er hårde for alle – uanset om spørgsmålet er om forældremyndighed, samvær, bopælsadresse eller anbringelse uden for hjemmet. Når det drejer sig om vores børn, er vi alle sårbare.

I den situation er advokatens opgave naturligvis altid at søge at opnå det bedst mulige resultat for sin klient, men også at forsøge at få sagen til at forløbe på en måde, som tager mest muligt hensyn til barnet og forældrene.

Forvaltningsret

Det offentlige, typisk kommunen, fylder for mange mennesker mere og mere. Der er et voldsomt pres på velfærdssamfundet, og Folketingets reformer vedrørende blandt andet efterløn, førtidspension og kontanthjælp er et udtryk for, at man forsøger at bremse op, simpelthen ved at reducere ydelser og begrænse adgangen til dem. Samtidig opleves det desværre, at kommunernes forvaltning af velfærdssamfundets regelsæt bærer præg af, at der skal spares.

Kommunens sagsbehandling, skønsudøvelse og afgørelse er imidlertid underlagt en lang række meget komplicerede regler, som det kan være næsten umuligt at gennemskue. Det kan derfor være en god ide at have bistand af en advokat i mødet med kommunen – eller med andre offentlige myndigheder.

Udlændingesager

Da jeg er medlem af Flygtningenævnet, arbejder kontoret ikke med asylsager eller med udlændingesager, som har forbindelse til en verserende asylsag. Men der er jo mange andre områder indenfor udlændingeretten.

Mulighederne for familiesammenføring med sin ægtefælle er siden år 2001 blevet meget stærkt reguleret, og er nu ret begrænsede. 24-årsreglen, tilknytningskrav, sikkerhedsstillelse, krav til boligen og kravet om, at man ikke må have modtaget offentlig hjælp efter nogle regler i sociallovgivningen, er alle forhold, som man skal være opmærksom på.

Som et alternativ til de?danske regler åbner EU-retten imidlertid mulighed for familiesammenføring i medfør af reglerne om arbejdskraftens fri bevægelighed. Der er imidlertid tale om meget komplicerede regler med et utal af faldgruber, og det er derfor i høj grad tilrådeligt at søge advokatbistand til sådanne sager.

Ophavsret

I Danmark opstår den ophavsretlige beskyttelse i det øjeblik, værket skabes. Der skal ikke foretages en registrering eller lignende for at opnå denne beskyttelse. Og der kræves ikke så meget af selve værket ! For eksempel havde den dansk titel til Hemingways roman “Hvem Ringer Klokkerne For” beskyttelse fra det øjeblik, titlen blev undfanget. Man taler her om “værkshøjde”. Om værkshøjden er til stede afhænger ikke af hverken omfang eller kvalitet.

Som ophavsmand til et værk, for eksempel musik, tekst eller grafik, er man beskyttet mod, at andre udnytter værket kommercielt. Kunstneren har med lovens ord “eneret til at råde over værket ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det tilgængeligt for almenheden”. Værket må heller ikke ændres på en måde eller i en sammenhæng, der er krænkende for ophavsmandens kunstneriske anseelse eller egenart.

Man skal altså ikke finde sig i, at andre plagierer resultatet af sin kreativitet. Domstolene træffer i sidste ende afgørelse om, hvorvidt der er tale om plagiat.

Arveret og testamente

Uden testamente vil førstafdøde ægtefælles særbørn arve 1/4 af nettoformuen, en sum de vil kunne forlange udbetalt, idet den længstlevende i denne situation ikke vil have retskrav på at sidde i uskiftet bo.

Ved oprettelse af testamente og ægtepagt kan ægtefællerne sikre, at længstlevende beholder helt op til 31/32 – svarende til knap 97 % af formuen.

Dette er blot en af mange gode grunde til at overveje, om tiden ikke er kommet til at tale med en advokat om jeres arveforhold.

Ægtepagt og pension

Efter loven skal der ikke ske deling af ægtefællers pensionsopsparinger, hvis I bliver separeret eller skilt. Heller ikke selvom der er fælleseje i ægteskabet. Kun hvis den ene ægtefælle har lavet en pensionsopsparing, der kan betragtes som usædvanlig, kan det komme på tale, at der skal ske deling af den overskydende pensionsopsparing.

Hvis I vil være sikre på, at jeres pensioner bliver delt i tilfælde af skilsmisse, skal I derfor oprette en ægtepagt om pensionsdeling.

Retshjælp

Hvis du ikke tjener så meget, har du mulighed for at få grundlæggende retshjælp hos en advokat, da det offentlige eller dit forsikringsselskab yder et tilskud.Hasseris Advokatfirma er tilsluttet denne ordning. Udgangspunktet er, at du kun kommer til at betale 250 kr. for det første møde, mens det offentlige tilskud udgør 800 kr. Ring og hør mere om, hvorvidt du er omfattet af dette tilbud om retshjælp.

Skriv en kommentar