PUSHERSTREET – LØSLADELSER

Som forsvarer i en af de seks Pusherstreet-sager, der nu samlet omfatter op mod 75 personer, som anklages for at have været enten sælgere eller medarbejdere i hashboder på Christiania, har jeg i går været til den 30. retsdag under hovedforhandlingen.

Praktisk kan man ikke gennemføre en straffesag mod så mange tiltalte og såvel byret som landsret har derfor tilladt, at sagen er opdelt i seks parallelle sager, benævnt Pusherstreetsag 1 – 6. Dette processuelle spørgsmål blev i øvrigt som en principiel sag indbragt for procesbevillingsnævnet, som dog ikke tillod sagen indbragt for Højesteret.

I sagen er man enten tiltalt som sælger eller bodmedarbejder efter anklagemyndighedens opfattelse sætter sælgerne rammerne, mens bodmedarbejderne som løsarbejdere medvirker til at få maskinen til at køre.

I sag nr. 4, hvor jeg altså er forsvarer, er der 13 tiltalte, otte sælgere og fem medarbejdere. Jeg er forsvarer for en mand, som er tiltalt som bodmedarbejder.

Efter 29 retsdage, hvor vi i det alt væsentlige har set på videooptagelser fra Pusherstreet (i en ubestrideligt meget høj opløsning af bedste kvalitet) skulle spørgsmålet om løsladelse fra varetægtsfængsling procederes i går. Og det gjorde vi så, alle 13 forsvarere.

Domsmandsretten har i eftermiddag afsagt kendelse om, at der ikke længere, efter at den individuelle, konkrete bevisførelse er gennemført, er fængslingsgrundlag i medfør af Retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 3. Det vil sige påvirkningsrisiko. Synspunktet er, at når der alene udestår afhøring af polititjenestemænd og sagkyndige vidner, vil de tiltalte ikke kunne påvirke forfølgningen i sagen. Domsmandsretten vurderer altså, at hverken sælgere eller bodmedarbejdere på nuværende tidspunkt har mulighed for at øve indflydelse på det videre forløb.

For de fem mænd, som er tiltalt som bodmedarbejdere, har domsmandsretten endvidere besluttet, at der ikke er en risiko for gentagelse, altså den anden betingelse for varetægtsfængsling, som har været i spil (§762, stk. 1, nr. 2).

Derfor har retten i dag afsagt kendelse om, at de fem skal løslades. I forhold til de otte, som er tiltalt som sælgere, og som altså ikke løslades, synes Retten at have lagt væsentlig vægt på, at man har adresse på Christiania. Dette kan altså i sig selv etablere en fængslingsgrund.

Kendelsen er tillagt opsættende virkning, det vil sige, at løsladelse af de fem afventer Østre Landsrets vurdering af sagen.

Denne afgørelse må forventes meget snart. Iindtil videre er der glæde i dele af forsvarets lejr.

Skriv en kommentar