BØRNETESTAMENTE

Hvis du har børn, bør du overveje, om du skal oprette et børnetestamente, hvori du erklærer, hvem der bør have forældremyndigheden i tilfælde af din død.

Et børnetestamente har ikke en juridisk bindende virkning, men er en vigtig vejledning for myndighederne, hvis der en dag skal træffes afgørelse om dit barns videre opvækstforhold. Det fremgår af forældreansvarsloven, herunder § 16.

Det er selvfølgeligt oplagt at lave et børnetestamente, hvis du er den eneste levende eller kendte forælder.? I et børnetestamente bør du så godt som muligt begrunde, hvorfor du peger på en bestemt person som den rette fremtidige indehaver af forældremyndigheden over dit barn ? og det enorme ansvar, som jo følger hermed.

Men også hvis begge forældre er levende/kendte, giver det god mening at oprette et børnetestamente.

Har du forældremyndigheden alene, vil barnets anden forælder altid have en fortrinsstilling til at få barnet, og det vil jo i de fleste tilfælde også være den bedste løsning. Også i den situation vil det være en god ide at oprette et børnetestamente. I kan jo begge omkomme ved den samme ulykke.

Hvis du mener, at barnets anden forælder under ingen omstændigheder bør have tillagt forældremyndigheden, bør du bestemt også oprette et børnetestamente. I denne situation er det naturligvis også meget vigtigt, at du begrunder, hvorfor den længstlevende forælder efter din opfattelse ikke bør have dette ansvar.

Har I fælles forældremyndighed, vil den længstlevende efter loven have forældremyndigheden alene. Men omkommer I samtidigt, er det vigtigt, at I har tilkendegivet, hvem I anser for bedst egnede til at stå for barnets videre opvækst.

Hvis I har fælles forældremyndighed og ikke bor sammen, kan en anden end den efterlevende anmode om at få tillagt forældremyndigheden. Myndighederne kan kun imødekomme denne anmodning, hvis hensynet til, hvad der er bedst for barnet, taler imod, at forældremyndigheden forbliver hos den efterlevende. Også i en sådan situation vil et børnetestamente kunne få betydning.

Et børnetestamente er ikke bindende, og kan altså frit tilbagekaldes. Der er ikke særlige formkrav til et børnetestamente, og der er ikke krav om registrering hos domstolene eller lignende. Men det er naturligvis afgørende vigtigt, at det sikres, at børnetestamentet kommer frem til myndighederne i tilfælde af din død.

Børnetestamentet, underskrevet af dig og den person, som du ønsker skal overtage ansvaret for dit barn, og gerne med vitterlighedsvidner, bør derfor forefindes i flere eksemplarer, og ligge hos begge parter samt eventuelt hos din advokat.

 

Skriv en kommentar